• 971 151 993
 • ceipsagarriga@ceipsagarriga.com
 • C/ Pere Tudurí, Paratge Camí Vell de S'ullastrar - 07710 - Sant Lluis
 • El Centre

  Història

  Va començar el seu funcionament en el curs 2012-13 i en un principi van ser els nivells d’Infantil i un grup de 1r d’E. Primària els qui van inaugurar l’edifici.

  A poc a poc al llarg d’aquests darrers anys -cada curs anaven ampliant un nivell- fins a arribar al dia d’avui en què oferim tots els nivells educatius fins a 6è.

  El centre va sorgir de la necessitat del poble de Sant Lluís, quan a la seva única escola els grups van quedar molt nombrosos i en van ‘triplicar’ els grups.

  Actualment, el poble disposa de cobertura suficient amb dos centres públics, situats a molta proximitat i ben a prop també del Poliesportiu, Unitat Sanitària, EMEA, Biblioteca Municipal, Teatre Albert Camus i el Molí de Baix.

  Historia

  Objectius / Voluntat

  Imatges de Centre

  Som una escola pública d’EI i d’EP que intenta oferir un currículum estimulant i un entorn de suport individual i col·lectiu per garantir que els nostres alumnes avancin dia a dia i es trobin a gust al nostre centre.

  Ens centrem en el desenvolupament del currículum escolar vigent, oferint una contextualització del mateix en les situacions col·lectives i individuals de cada grup i entorn d’aprenentatge. A la vegada, fomentem el creixement personal i el compromís social – ambiental dels nostres alumnes

  El resultat al qual aspirem és: ajudar a formar persones independents i segures, inquietes i entusiastes, responsables i empàtiques.

  Creiem que els anys d’educació infantil i primària són la base de les posteriors etapes formatives de la vida dels infants.
  Tot aquest treball sempre recolzat i valorant bàsicament el rol de les famílies en l’educació dels seus fills/es.

  Imatges de Centre
  Imatges de Centre

  Instal·lacions

  Pati Infantil

  Pati Primària

  Hort Escolar

  Aules

  Aules Infantil

  Aules Primària

  Aula Música

  Aula Informàtica

  Biblioteca

  Aula Botiga

  Aula Psico

  Gimnàs

  Claustre 2021-2022

  Equip Directiu

  DIRECCIÓ CAP D’ESTUDIS SECRETARIA
  Victoria Torres Eva Perelló Puri Jiménez

  Consell Escolar

  Ès l’òrgan de govern del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis (si al centre disposa d’ells), dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes (si el centre amb alumnes de primària així ho recull al seu rof) i un representant de l’ajuntament. els representants surten elegits per votació. Cada dos cursos es renova una part dels seus membres.
  Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
  • Avaluar la PGA i la memòria anual.
  A la nostra escola i en el curs 2021-22 els representants del Consell Escolar són:
  Composició del Consell Escolar
  Victoria Torres Directora
  Eva Perelló Cap d’Estudis
  Puri Jiménez Secretària
  Miguel Jiménez Calderón Representant dels pares i mares
  Emilia Repetto
  Muriel Previ
  Ana Teixidor
  Nuria Sintes Representant de l’APIMA
  Gemma Benejam Representat dels mestres
  Gabriel Mercadal
  Marta Guerra
  Elena Villalonga
  Margarita Vidal
  Naomi Toomey Representant de l’Ajuntament
  Instagram